ไหว้พระขอพร
ตะลุย ไหว้พระขอพร ประจำ 10 รัชกาลในกรุงเทพ

ชวนเพื่อน ๆ ไปไหว้พระขอพรรอบกรุงเทพฯ ความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง คนรัก และครอบครัว กับวัดประจำ 10 รัชกาล ซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้มีการสร้างวัดประจำพระองค์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จวบจนถึงรัชกาลที่ 10 นั่นเอง

รัชกาลที่ 1

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ไหว้พระขอพร-https://bkktravels.com/1

ไหว้พระขอพร ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ท่าเตียน เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อีกทั้งยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม ปีพ.ศ. 2551

ที่ตั้ง: ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชม: 08.00 – 18.00 น.

เว็บไซต์: http://www.watpho.com/th/home 

รัชกาลที่ 2

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ไหว้พระขอพร-https://bkktravels.com/2

ไหว้พระขอพร ที่วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เดิมเรียกว่า “วัดมะกอกนอก” ซึ่งถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” ก่อนถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอรุณราชวราราม” ในเวลาต่อมา

ที่ตั้ง: ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชม: 08.00 – 18.00 น.

รัชกาลที่ 3

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

ไหว้พระขอพร-https://bkktravels.com/3

ไหว้พระขอพร ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หรือ วัดจอมทอง ถูกบูรณปฏิสังขรณ์ โดยพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) และได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชโอรส” 

ที่ตั้ง: ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชม: 06.00 – 18.00 น.

รัชกาลที่ 4

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ไหว้พระขอพร-https://bkktravels.com/4

ไหว้พระขอพร ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถูกสร้างขึ้นโดนทรัพย์สินส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นวัดธรรมยุตินิกาย เดิมชื่อ “วัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม” ก่อนเปลี่ยนชื่อมาในปัจจุบัน

ที่ตั้ง: ซอยถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชม: 09.00 – 18.00 น.

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/Watrajapradit 

รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 7

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ไหว้พระขอพร-https://bkktravels.com/5

ไหว้พระขอพร ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่ง ‘ราชบพิธ’ หมายถึง ‘พระราชาทรงสร้าง’ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับ “พระอัครมเหสีพระราชเทวี” และ “เจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์” ต่อมารัชกาลที่ 7 ได้รับพระราชภาระในการทำนุบำรุงและบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธนี้ จึงถือเป็นวัดประจำพระองค์ด้วยเช่นกัน

ที่ตั้ง: ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชม: 06.00 – 18.00 น.

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/Watrajapradit 

รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

ไหว้พระขอพร-https://bkktravels.com/6

ไหว้พระขอพร ที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร  เดิมชื่อ “วัดใหม่” ถือเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงผนวชได้เสด็จมาประทับ และทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุตติกนิกายขึ้นที่วัดนี้เป็นครั้งแรก อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ณ วัดนี้อีกด้วย

ที่ตั้ง: ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชม: 06.00 – 18.00 น.

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/วัดบวรนิเวศวิหาร 

รัชกาลที่ 8

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ไหว้พระขอพร-https://bkktravels.com/7

ไหว้พระขอพร ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสุทัศน์ ถูกสถาปนาขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ในปีพ.ศ.2350 แม้จะเสร็จในปีพ.ศ.2390 ก็ตามและได้รับพระราชทานนามว่า “วัดสุทัศนเทพวราราม” โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ตั้ง: ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชม: 08.30 – 21.00 น.

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/WatSuthatBangkok 

รัชกาลที่ 9

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ไหว้พระขอพร-https://bkktravels.com/8

แม้จะไม่ได้เป็น วัดประจำรัชกาลที่ 9 แต่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกก็ถูกสร้างโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเลือกแบบพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางชนะมาร) จาก 7 แบบและทรงแก้ไขแบบด้วยพระองค์เอง

ที่ตั้ง: ซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชม: 08.00 – 17.00 น.

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก 

รัชกาลที่ 10

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

ไหว้พระขอพร-https://bkktravels.com/9

ไหว้พระขอพร ที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร หรือ วัดทุ่งสาธิต เดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2399 ถูกทิ้งร้างหลังเจ้าอาวาสรูปสุดท้ายมรณภาพ และถูกบูรณะใหม่ในปี พ.ศ.2506 ต่อมาถูกอุปถัมป์โดย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (รัชกาลที่ 10) พร้อมพระราชทานชื่อใหม่ว่า “วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร”

ที่ตั้ง: ซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชม: 06.00 – 18.00 น.

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 

Picture

https://th.wikipedia.org/

https://thai.tourismthailand.org/

http://bankaonews.com/

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ